FANDOM


魔法屋、一

體力消耗 13 Gold 7547 (581 / 體)
Soldier 5 經驗 3774 (290 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 少量小兵
2 中量小兵
3 No0421 s  No.0421赤豬戰士 ×3 -

4 中量小兵
5 No0421 s  No.0421赤豬戰士 ×2 -

No0422 s  No.0422赤豬王  -

魔法屋、二

體力消耗 14 Gold 7984 (570 / 體)
Soldier 6 經驗 4276 (305 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 大量小兵
3 No0291 s  No.0291魔星‧艾格尼  -

小兵 2 隻
4 大量小兵
5 大量小兵
6 No0411 s  No.0411三頭犬  -

減防猛擊,小兵 2 隻

魔法屋、三

體力消耗 14 Gold 7824 (559 / 體)
Soldier 6 經驗 4308 (308 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 大量小兵
3 No0003 s  No.0003天火‧艾格尼  -

小兵 2 隻
4 中量小兵
5 大量小兵
6 No0419 s  No.0419魔眼  -

小兵 2 隻

魔法屋、四

體力消耗 15 Gold 8673 (578 / 體)
Soldier 7 經驗 4537 (302 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 No0421 s  No.0421赤豬戰士 ×3 -

3 No0113 s  No.0113貓又‧義經  -

小兵 2 隻
4 大量小兵
5 No0291 s  No.0291魔星‧艾格尼  -

小兵 2 隻
6 少量小兵
7 No0517 s  No.0517聞仲  -

機械剋制

小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0037 s  No.0037緋紅水滴  -

No0057 s  No.0057火布偶爸爸  -

No0067 s  No.0067火獸戰士  -

No0073 s  No.0073烈焰巨兵  -

No0083 s  No.0083重甲火蜥蝪  -

No0093 s  No.0093火焰仙子  -

No0165 s  No.0165腐化紅蘋果  -

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill

SpHeal
No0179 s  No.0179小妖軍曹  -

No0182 s  No.0182火袋  -

No0183 s  No.0183噴火袋  -

No0184 s  No.0184火袋獸  -

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基