FANDOM


小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0124 s  No.0124暗夜刺客  - 24000 1500 250

稀有出現
No0179 s  No.0179小妖軍曹  - 6000 1000 400

No0179 s

No0065 s  No.0065闇布偶爸爸  - 7200 1300 200

No0065 s

No0065 s  No.0065闇布偶爸爸  Overkill 12000 1400 200

No0065 s

Overkill (12000)掉落AllHeal
No0081 s  No.0081冥界蟲  - 20000 1100 400

No0081 s

No0091 s  No.0091重甲夜蜥蝪  - 12000 1400 320

No0091 s

No0101 s  No.0101常暗仙子  - 10000 1600 200

No0100 s

No0101 s  No.0101常暗仙子  Overkill 15000 1800 200

No0100 s

Overkill(12000)掉落AllHealHalf
No0169 s  No.0169腐化毒蘋果  - 5000 900 0

No0169 s

No0184 s  No.0184火袋獸  - 6000 1000 0

No0184 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  - 6000

No0176 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 10000 1200 150

No0176 s

Overkill(10000)掉落SpHeal
No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 16000 1800 150

No0176 s

Overkill(16000)掉落Revive

殺氣騰騰

體力消耗 9 Gold 3528 (392 / 體)
Soldier 6 經驗 870 (97 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0089 s  No.0089重甲光蜥蝪  - 12000 1400 320

No0089 s

隨機小怪2隻
6 No0111 s  No.0111魅影遊俠積克  - 40000 1800 500

高貴的大小姐

體力消耗 9 Gold 3871 (430 / 體)
Soldier 6 經驗 1252 (139 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0079 s  No.0079聖甲蟲  - 20000 1100 400

No0079 s

No0063 s  No.0063光布偶爸爸 ×2 - 7200 1300 200

No0063 s

6 No0055 s  No.0055蜘蛛‧亞拉克薇  - 42000 1800 250

No0101 s  No.0101常暗仙子  - 10000 1600 200

No0100 s

紅月

體力消耗 10 Gold 4212 (421 / 體)
Soldier 7 經驗 1630 (163 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0121 s  No.0121光明使徒  - 24000 1500 250

6 No0099 s  No.0099陽光仙子 ×3 - 10000 1600 200

No0098 s

7 No0019 s  No.0019夜幕‧諾斯  - 60000 1800 350

神聖與冷酷下集

體力消耗 10 Gold 4462 (446 / 體)
Soldier 7 經驗 2004 (200 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0091 s  No.0091重甲夜蜥蝪 ×5 - 12000 1400 320

No0091 s

5 No0017 s  No.0017諾斯  - 18000 1400 300

No0091 s  No.0091重甲夜蜥蝪 ×2 - 12000 1400 320

No0091 s

7 No0122 s  No.0122日慕‧梅琳  - 36000 1400 400

No0126 s  No.0126獵魂‧雅莎絲  - 42000 1600 450

咀咒之地

體力消耗 11 Gold 5480 (498 / 體)
Soldier 8 經驗 2504 (228 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0013 s  No.0013施妮 ×3 - 18000 1400 300

6 No0065 s  No.0065闇布偶爸爸 ×5 - 7200 1300 200

No0065 s

7 No0109 s  No.0109閃光‧傑特  - 40000 1800 500

8 No0139 s  No.0139希拉瑰  - 80000 2200 500

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基