FANDOM


開放時間

開始 結束 備註
2014年07月25日(五)2014年07月31日(四) 首次開放
2014年08月03日(星期日)2014年08月09日(星期六)
2014年09月03日(三)2014年09月10日(三)

關卡綜合

奈落宮
名稱 屬性 體力 回合 金錢 經驗
奈落宮 10層 全屬 1 10 8400 500
奈落宮 20層 全屬 1 20 18100 1000
奈落宮 30層 全屬 1 30 38600 2000
奈落宮 40層 全屬 1 40 52700 3500

奈落宮 1~10層

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0036 s  No.0036紅水滴  - 2500 650 100

No0038 s  No.0038藍水滴  - 2500 650 100

No0040 s  No.0040綠水滴  - 2500 650 100

No0042 s  No.0042光水滴  - 2500 650 100

No0044 s  No.0044污水滴  - 2500 650 100

2 No0056 s  No.0056火布偶  - 3500 750 120

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 30

No0038 s  No.0038藍水滴  - 2500 650 100

No0040 s  No.0040綠水滴  - 2500 650 100

No0042 s  No.0042光水滴  - 2500 650 100

No0044 s  No.0044污水滴  - 2500 650 100

3 No0042 s  No.0042光水滴  - 2500 650 100

No0044 s  No.0044污水滴  - 2500 650 100

No0056 s  No.0056火布偶  - 3500 750 120

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 30

No0058 s  No.0058水布偶  - 3500 750 120

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0060 s  No.0060木布偶  - 3500 750 120

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0056 s  No.0056火布偶  - 3500 750 120

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 30

No0058 s  No.0058水布偶  - 3500 750 120

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0060 s  No.0060木布偶  - 3500 750 120

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0062 s  No.0062光布偶  - 3500 750 120

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0064 s  No.0064闇布偶  - 3500 750 120

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

5 No0037 s  No.0037緋紅水滴  - 12000 1050 150

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0039 s  No.0039湛藍水滴  - 12000 1050 150

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0041 s  No.0041翠綠水滴  - 12000 1050 150

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0043 s  No.0043黃金水滴  - 12000 1050 150

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0045 s  No.0045極惡水滴  - 12000 1050 150

單體攻擊- 160%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0047 s  No.0047翼人‧希皮  - 35000 1350 250

十字攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0046 s  No.0046希皮 ×2 - 20000 1050 150

7 No0049 s  No.0049鸚鵡螺‧翠蘿  - 35000 1350 250

雙列攻擊(上列和下列)- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0048 s  No.0048翠蘿 ×2 - 20000 1050 150

8 No0051 s  No.0051大耳‧妮奇  - 35000 1350 250

四角攻擊(左上,右上,左下,右下)- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0050 s  No.0050妮奇 ×2 - 20000 1050 150

9 No0053 s  No.0053人馬‧珊翠絲  - 35000 1350 250

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0055 s  No.0055蜘蛛‧亞拉克薇  - 35000 1350 250

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

10 No0186 s  No.0186墜王薩爾貢  - 151500 2050 350

全體攻擊- 60%傷害
HP 50%↓機率系數: 100

奈落宮 11~20層

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
11 No0067 s  No.0067火獸戰士  - 8500 1250 250

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0069 s  No.0069火獸門衛 ×2 - 8500 1250 250

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者 ×2 - 8500 1250 250

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

12 No0072 s  No.0072火魔像  - 9500 1350 300

No0069 s  No.0069火獸門衛 ×2 - 8500 1250 250

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者 ×2 - 8500 1250 250

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

13 No0072 s  No.0072火魔像  - 9500 1350 300

No0074 s  No.0074水魔像  - 9500 1350 300

No0076 s  No.0076木魔像  - 9500 1350 300

No0071 s  No.0071火獸賢者 ×2 - 8500 1250 250

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

14 No0072 s  No.0072火魔像  - 9500 1350 300

No0074 s  No.0074水魔像  - 9500 1350 300

No0076 s  No.0076木魔像  - 9500 1350 300

No0078 s  No.0078黃金蟲  - 9500 1350 300

No0080 s  No.0080黑甲蟲  - 9500 1350 300

15 No0023 s  No.0023熾炎龍.托魯亞  - 65000 1550 450

單體攻擊- 240%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0022 s  No.0022熾龍.托魯亞 ×2 - 35000 1250 250

單體攻擊- 210%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

16 No0026 s  No.0026蒼王龍.伏羅  - 65000 1550 450

單體攻擊- 260%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0025 s  No.0025青龍.伏羅 ×2 - 35000 1250 250

單體攻擊- 230%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

17 No0029 s  No.0029紺碧龍.尤格  - 65000 1550 450

單體攻擊- 240%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0028 s  No.0028碧龍.尤格 ×2 - 35000 1250 250

單體攻擊- 210%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

18 No0032 s  No.0032天聖龍.奎察克  - 65000 1550 450

單體攻擊- 250%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0031 s  No.0031聖龍.奎察克 ×2 - 35000 1250 250

單體攻擊- 220%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

19 No0035 s  No.0035天魔龍.法芙利  - 65000 1550 450

單體攻擊- 250%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0034 s  No.0034魔龍.法芙利 ×2 - 35000 1250 250

單體攻擊- 220%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

20 No0187 s  No.0187超獸貝希摩斯  - 131500 2450 250

同列攻擊- 120%傷害
HP 60%↓機率系數: 30
全體攻擊- 60%傷害
HP 30%↓機率系數: 30

奈落宮 21~30層

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
21 No0073 s  No.0073烈焰巨兵  - 10500 1450 320

No0075 s  No.0075寒鐵巨兵  - 10500 1450 320

No0077 s  No.0077不動巨兵  - 10500 1450 320

No0079 s  No.0079聖甲蟲  - 10500 1450 320

No0081 s  No.0081冥界蟲  - 10500 1450 320

22 No0092 s  No.0092火妖精  - 11500 1550 350

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0075 s  No.0075寒鐵巨兵  - 10500 1450 320

No0077 s  No.0077不動巨兵  - 10500 1450 320

No0079 s  No.0079聖甲蟲  - 10500 1450 320

No0081 s  No.0081冥界蟲  - 10500 1450 320

23 No0092 s  No.0092火妖精  - 11500 1550 350

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0094 s  No.0094水妖精  - 11500 1550 350

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0096 s  No.0096花妖精  - 11500 1550 350

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0098 s  No.0098光妖精  - 11500 1550 350

No0100 s  No.0100暗妖精  - 11500 1550 350

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

24 No0079 s  No.0079聖甲蟲  - 10500 1450 320

No0081 s  No.0081冥界蟲  - 10500 1450 320

No0092 s  No.0092火妖精  - 11500 1550 350

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0094 s  No.0094水妖精  - 11500 1550 350

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0096 s  No.0096花妖精  - 11500 1550 350

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

25 No0103 s  No.0103猛獸士希古古  - 85000 1550 250

單體攻擊- 250%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0105 s  No.0105大海拳豪格魯哥  - 105000 1450 350

前中排攻擊- 150%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0107 s  No.0107音速劍‧執事先生  - 75000 1650 150

同列攻擊- 210%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

26 No0073 s  No.0073烈焰巨兵  - 10500 1450 320

No0075 s  No.0075寒鐵巨兵  - 10500 1450 320

No0077 s  No.0077不動巨兵  - 10500 1450 320

No0079 s  No.0079聖甲蟲  - 10500 1450 320

No0081 s  No.0081冥界蟲  - 10500 1450 320

27 No0092 s  No.0092火妖精  - 11500 1550 350

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0075 s  No.0075寒鐵巨兵  - 10500 1450 320

No0077 s  No.0077不動巨兵  - 10500 1450 320

No0079 s  No.0079聖甲蟲  - 10500 1450 320

No0081 s  No.0081冥界蟲  - 10500 1450 320

28 No0109 s  No.0109閃光‧傑特  - 100000 1550 250

前中排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0111 s  No.0111魅影遊俠積克  - 115000 1450 300

中後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

29 No0092 s  No.0092火妖精  - 11500 1550 350

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0094 s  No.0094水妖精  - 11500 1550 350

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0096 s  No.0096花妖精  - 11500 1550 350

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0098 s  No.0098光妖精  - 11500 1550 350

No0100 s  No.0100暗妖精  - 11500 1550 350

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

30 No0188 s  No.0188大要塞加美拉  - 201500 2250 550

全體攻擊- 60%傷害
HP 60%↓機率系數: 30
全體攻擊- 60%傷害
HP 30%↓機率系數: 30

奈落宮 31~40層

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
31 No0067 s  No.0067火獸戰士  - 8500 1250 250

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0069 s  No.0069火獸門衛 ×2 - 8500 1250 250

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者 ×2 - 8500 1250 250

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

32 No0072 s  No.0072火魔像  - 9500 1350 300

No0069 s  No.0069火獸門衛 ×2 - 8500 1250 250

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者 ×2 - 8500 1250 250

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

33 No0114 s  No.0114鬼紅蓮‧義經  - 155000 1950 450

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0112 s  No.0112真紅武者 ×2 - 75000 1450 250

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

34 No0117 s  No.0117英雄‧帕里絲  - 155000 1950 450

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0115 s  No.0115深藍射手 ×2 - 75000 1450 250

全體攻擊- 100%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

35 No0120 s  No.0120天狐.女嬌  - 155000 1950 450

全體攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0118 s  No.0118叢林勇士 ×2 - 75000 1450 250

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

36 No0123 s  No.0123聖境‧梅琳  - 155000 1950 450

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 30

No0121 s  No.0121光明使徒 ×2 - 75000 1450 250

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

37 No0126 s  No.0126獵魂‧雅莎絲  - 155000 1950 450

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 35

No0124 s  No.0124暗夜刺客 ×2 - 75000 1450 250

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

38 No0128 s  No.0128精靈王‧阿里斯  - 205000 2150 550

單體攻擊- 240%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0134 s  No.0134精靈王‧莉雅  - 205000 2150 550

全體攻擊- 100%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0137 s  No.0137精靈王‧安緹諾雅  - 205000 2150 550

全體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

39 No0131 s  No.0131精靈王‧珊娜菲亞  - 205000 2150 550

同列攻擊- 220%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0140 s  No.0140精靈王‧希拉瑰  - 205000 2150 550

全體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

40 No0213 s  No.0213濃姬  - 180000 2000 500

前排攻擊- 150%傷害
HP 70%↓機率系數: 20
前中排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 20

全體攻擊- 120%傷害
HP 30%↓機率系數: 30

No0311 s  No.0311天魔龍迪普羅斯 ×2 - 181500 2550 650

十字攻擊- 100%傷害
HP 70%↓機率系數: 30
全體攻擊- 100%傷害
HP 40%↓機率系數: 40

No0036 s  No.0036紅水滴 ×7 - 2500 650 100

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基