FANDOM


小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0036 s  No.0036紅水滴  - 1200 450 100

No0036 s

No0038 s  No.0038藍水滴  - 1200 450 100

No0038 s

No0040 s  No.0040綠水滴  - 1200 450 100

No0040 s

No0042 s  No.0042光水滴  - 1200 450 100

No0042 s

No0044 s  No.0044污水滴  - 1200 450 100

No0044 s

No0056 s  No.0056火布偶  - 1400 520 120

No0056 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 30

No0056 s  No.0056火布偶  Overkill 2500 750 150

No0056 s

Overkill (2500)掉落Heal

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 30

No0058 s  No.0058水布偶  - 1400 520 120

No0058 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0058 s  No.0058水布偶  Overkill 2500 750 150

No0058 s

Overkill (2500)掉落Heal

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0060 s  No.0060木布偶  - 1400 520 120

No0060 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0060 s  No.0060木布偶  Overkill 2500 750 150

No0060 s

Overkill (2500)掉落Heal

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0062 s  No.0062光布偶  - 1400 520 120

No0062 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0062 s  No.0062光布偶  Overkill 2500 750 150

No0062 s

Overkill (2500)掉落Heal

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0064 s  No.0064闇布偶  - 1400 520 120

No0064 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0064 s  No.0064闇布偶  Overkill 2500 750 150

No0064 s

Overkill (2500)掉落Heal

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 2000 600 50

No0176 s

Overkill (2000)掉落SpHeal
No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 2500 700 50

No0176 s

Overkill (2500)掉落Revive

雙影之鏡

體力消耗 4 Gold 1647 (412 / 體)
Soldier 7 經驗 240 (60 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0037 s  No.0037緋紅水滴  - 2500 600 150

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0036 s  No.0036紅水滴 ×2 - 1200 450 100

No0036 s

2 No0039 s  No.0039湛藍水滴  - 2500 600 150

No0039 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0038 s  No.0038藍水滴 ×2 - 1200 450 100

No0038 s

單體攻擊- 100%傷害
HP 100%↓機率系數: 100

3 No0041 s  No.0041翠綠水滴  - 2500 600 150

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0040 s  No.0040綠水滴 ×2 - 1200 450 100

No0040 s

6 No0037 s  No.0037緋紅水滴  - 2500 600 150

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0039 s  No.0039湛藍水滴  - 2500 600 150

No0039 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0041 s  No.0041翠綠水滴  - 2500 600 150

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

7 No0043 s  No.0043黃金水滴  - 5000 650 200

No0043 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0045 s  No.0045極惡水滴  - 5000 650 200

No0045 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

天時塔樓

體力消耗 4 Gold 1582 (396 / 體)
Soldier 7 經驗 255 (64 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0066 s  No.0066火獸 ×3 - 2800 500 220

No0066 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

2 No0068 s  No.0068藍火獸 ×3 - 2800 480 240

No0068 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0070 s  No.0070密林火獸 ×3 - 2800 520 200

No0070 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0066 s  No.0066火獸  - 2800 500 220

No0066 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0068 s  No.0068藍火獸  - 2800 480 240

No0068 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0070 s  No.0070密林火獸  - 2800 520 200

No0070 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

7 No0104 s  No.0104海賊格魯哥  - 15000 1000 300

前中排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

響徹天際的鐘聲

體力消耗 4 Gold 2025 (506 / 體)
Soldier 7 經驗 304 (76 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0092 s  No.0092火妖精  - 2800 600 150

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0056 s  No.0056火布偶 ×2 - 1400 520 120

No0056 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 30

2 No0094 s  No.0094水妖精  - 2800 600 150

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0058 s  No.0058水布偶 ×2 - 1400 520 120

No0058 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0096 s  No.0096花妖精  - 2800 600 150

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0060 s  No.0060木布偶 ×2 - 1400 520 120

No0060 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 隨機小怪3隻
No0092 s  No.0092火妖精  - 2800 600 150

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0094 s  No.0094水妖精  - 2800 600 150

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0096 s  No.0096花妖精  - 2800 600 150

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

7

隨機2

No0112 s  No.0112真紅武者  - 7500 900 250

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0115 s  No.0115深藍射手  - 7000 1000 240

全體攻擊- 100%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0118 s  No.0118叢林勇士  - 8500 800 280

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0121 s  No.0121光明使徒  - 8000 850 220

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0124 s  No.0124暗夜刺客  - 7500 950 200

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

日月間的輪舞

體力消耗 4 Gold 2116 (529 / 體)
Soldier 7 經驗 329 (82 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0088 s  No.0088光蜥蝪 ×3 - 2500 550 250

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

2 No0090 s  No.0090夜蜥蝪 ×3 - 2500 550 250

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

3 No0098 s  No.0098光妖精  - 2800 600 150

No0062 s  No.0062光布偶 ×2 - 1400 520 120

No0062 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0100 s  No.0100暗妖精  - 2800 600 150

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0064 s  No.0064闇布偶 ×2 - 1400 520 120

No0062 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 隨機小怪2隻
No0088 s  No.0088光蜥蝪  - 2500 550 250

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0090 s  No.0090夜蜥蝪  - 2500 550 250

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0098 s  No.0098光妖精  - 2800 600 150

No0100 s  No.0100暗妖精  - 2800 600 150

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

7 No0002 s  No.0002火拳‧艾格尼  - 7200 800 220

同列攻擊- 180%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0006 s  No.0006蒼弓‧阿珀絲  - 6500 900 150

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0010 s  No.0010毒龍‧尼德霍格  - 8000 700 300

中直排攻擊- 200%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

螺旋梯盡處

體力消耗 6 Gold 2643 (441 / 體)
Soldier 8 經驗 540 (90 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0043 s  No.0043黃金水滴  - 4000 600 200

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0042 s  No.0042光水滴 ×4 - 1200 450 100

No0042 s

2 No0045 s  No.0045極惡水滴  - 4000 600 200

單體攻擊- 160%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0044 s  No.0044污水滴 ×4 - 1200 450 100

No0044 s

3 No0093 s  No.0093火焰仙子  - 6000 750 250

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0092 s  No.0092火妖精 ×2 - 2800 600 150

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0095 s  No.0095冰晶仙子  - 6000 750 250

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0094 s  No.0094水妖精 ×2 - 2800 600 150

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

5 No0097 s  No.0097四葉仙子  - 6000 750 250

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0096 s  No.0096花妖精 ×2 - 2800 600 150

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0099 s  No.0099陽光仙子  - 6000 750 250

No0098 s  No.0098光妖精 ×2 - 2800 600 150

7 No0101 s  No.0101常暗仙子  - 6000 750 250

中直排攻擊- 140%傷害
HP 25%↓機率系數: 50

No0100 s  No.0100暗妖精 ×2 - 2800 600 150

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

8 No0186 s  No.0186墜王薩爾貢  - 25000 1500 450

全體攻擊- 60%傷害
HP 50%↓機率系數: 100

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基