FANDOM


開放時間

開始 結束 備註
2015年05月24日(星期日)2015年06月09日(二) 首次開放

色慾魔神 高級

體力消耗 25 Gold 7000 (280 / 體)
Soldier 4 經驗 1000 (40 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0021 s  No.0021紅龍.托魯亞  - 9000 1300 300

No0021 s

2 No0026 s  No.0026蒼王龍.伏羅  - 60000 1600 800

精靈殺手
3 No0116 s  No.0116神射‧帕里絲  - 70000 1600 800

攻擊中和
4 No0414 s  No.0414色慾王‧阿斯莫德  - 115600 1850 950

No0413 s

童話剋制

色慾魔神 極惡

體力消耗 35 Gold 15000 (429 / 體)
Soldier 5 經驗 3000 (86 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0021 s  No.0021紅龍.托魯亞 ×3 - 12000 1500 600

No0021 s

2 No0026 s  No.0026蒼王龍.伏羅  - 75000 1800 1000

精靈殺手
3 No0116 s  No.0116神射‧帕里絲  - 100000 1800 1000

攻擊中和
4 No0303 s  No.0303水鳥 ×4 -

No0303 s

No0304 s  No.0304帝王水鳥  -

No0304 s

5 No0414 s  No.0414色慾王‧阿斯莫德  - 257400 2310 1460

No0413 s

童話剋制

色慾魔神 超極惡

體力消耗 45 Gold 22500 (500 / 體)
Soldier 6 經驗 5000 (111 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0021 s  No.0021紅龍.托魯亞 ×3 - 20000 1800 900

No0021 s

2 No0026 s  No.0026蒼王龍.伏羅  - 90000 2000 1200

精靈殺手
3 No0116 s  No.0116神射‧帕里絲  - 120000 2000 1200

攻擊中和
4 No0303 s  No.0303水鳥 ×4 -

No0303 s

No0304 s  No.0304帝王水鳥  -

No0304 s

5 隨機小怪8隻
No0513 s  No.0513妲己  - 121300 2620 1390

中毒猛擊
6 No0414 s  No.0414色慾王‧阿斯莫德  - 406800 2810 2100

No0413 s

童話剋制


伊甸之蛇 高級

體力消耗 25 Gold 7000 ~ 7300 (286 / 體)
Soldier 4 經驗 1000 (40 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0121 s  No.0121光明使徒  - 9000 1300 300

2 No0122 s  No.0122日慕‧梅琳  - 70000 1500 800

防禦中和
3 No0136 s  No.0136安緹諾雅  - 80000 1800 800

魔人剋制
4 No0418 s  No.0418傲慢王‧路西法  - 115600 1850 950

No0417 s

減回猛擊

伊甸之蛇 極惡

體力消耗 35 Gold 15000 ~ 15680 (438 / 體)
Soldier 5 經驗 3000 (86 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0121 s  No.0121光明使徒 ×3 - 12000 1500 600

No0122 s  No.0122日慕‧梅琳  - 100000 1800 1000

防禦中和
No0136 s  No.0136安緹諾雅  - 100000 2000 1200

魔人剋制
4 No0307 s  No.0307靈鳥 ×4 - 12500 1000 300

No0307 s

No0308 s  No.0308帝王靈鳥  - 54000 1200 500

No0308 s

5 No0418 s  No.0418傲慢王‧路西法  - 257400 2310 1460

No0417 s

減回猛擊

伊甸之蛇 超極惡

體力消耗 45 Gold 23000 ~ 24400 (527 / 體)
Soldier 6 經驗 5000 (111 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0121 s  No.0121光明使徒 ×3 - 20000 1800 900

No0122 s  No.0122日慕‧梅琳  - 65000 2100 1000

防禦中和
No0136 s  No.0136安緹諾雅  - 120000 2250 1500

魔人剋制
4 No0307 s  No.0307靈鳥 ×4 - 12500 1000 300

No0307 s

No0308 s  No.0308帝王靈鳥  - 64000 1200 500

No0308 s

5 隨機小怪8隻
No0515 s  No.0515黃天化  - 120000 2400 2400

人類抵抗
6 No0418 s  No.0418傲慢王‧路西法  - 406800 2810 2100

No0417 s

減回猛擊

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基