FANDOM


小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0179 s  No.0179小妖軍曹  - 1200

No0179 s

No0037 s  No.0037緋紅水滴  - 1700

No0037 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0037 s  No.0037緋紅水滴  Overkill 1800

No0037 s

Overkill()掉落AllHealHalf

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0039 s  No.0039湛藍水滴  - 1700

No0039 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0039 s  No.0039湛藍水滴  Overkill 1800

No0039 s

Overkill()掉落AllHealHalf

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0041 s  No.0041翠綠水滴  - 1700

No0041 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0041 s  No.0041翠綠水滴  Overkill 1800

No0041 s

Overkill()掉落AllHealHalf

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0043 s  No.0043黃金水滴  - 1700

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0043 s  No.0043黃金水滴  Overkill 1800

Overkill()掉落AllHealHalf

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0045 s  No.0045極惡水滴  - 1700

單體攻擊- 160%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0045 s  No.0045極惡水滴  Overkill 1800

Overkill()掉落AllHealHalf

單體攻擊- 160%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0057 s  No.0057火布偶爸爸  - 1600

No0057 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0059 s  No.0059水布偶爸爸  - 1600

No0059 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0061 s  No.0061木布偶爸爸  - 1600

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0063 s  No.0063光布偶爸爸  - 1600

No0063 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0065 s  No.0065闇布偶爸爸  - 1600

No0065 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0067 s  No.0067火獸戰士  - 1500

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0069 s  No.0069火獸門衛  - 1500

No0069 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者  - 1500

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0073 s  No.0073烈焰巨兵  - 1350

No0073 s

No0075 s  No.0075寒鐵巨兵  - 1350

No0075 s

No0077 s  No.0077不動巨兵  - 1350

No0077 s

No0083 s  No.0083重甲火蜥蝪  - 1550

No0083 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0085 s  No.0085重甲水蜥蝪  - 1550

No0085 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪  - 1550

No0087 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0089 s  No.0089重甲光蜥蝪  - 1550

No0089 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0091 s  No.0091重甲夜蜥蝪  - 1550

No0091 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0093 s  No.0093火焰仙子  - 1900

No0092 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0095 s  No.0095冰晶仙子  - 1900

No0094 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0097 s  No.0097四葉仙子  - 1900

No0096 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0099 s  No.0099陽光仙子  - 1900

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0101 s  No.0101常暗仙子  - 1900

No0100 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0176 s  No.0176火獸小偷  - 1400

No0176 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 1500

No0176 s

Overkill()掉落SpHeal
No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 2000

No0176 s

Overkill()掉落Revive

時空之窗‧火

體力消耗 17 Gold ??
Soldier 8 經驗 4115 (242 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
4 No0001 s  No.0001艾格尼  - 2000

單體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0005 s  No.0005阿珀絲  - 2000

單體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0009 s  No.0009尼德霍格  - 2000

單體攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

8 No0003 s  No.0003天火‧艾格尼  - 2300

同列攻擊- 200%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0127 s  No.0127阿里斯  - 2000

單體攻擊- 200%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

時空之窗‧水

體力消耗 17 Gold ??
Soldier 8 經驗 4150 (244 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0043 s  No.0043黃金水滴 ×5 - 1700

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

3 No0045 s  No.0045極惡水滴 ×5 - 1700

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

5 No0043 s  No.0043黃金水滴 ×5 - 1700

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

6 No0045 s  No.0045極惡水滴 ×5 - 1700

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

8 No0007 s  No.0007深淵‧阿珀絲  - 2300

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0139 s  No.0139希拉瑰  - 2000

全體攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

時空之窗‧木

體力消耗 17 Gold 9684 (570 / 體)
Soldier 8 經驗 4184 (246 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0083 s  No.0083重甲火蜥蝪  - 1550

No0083 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0085 s  No.0085重甲水蜥蝪  - 1550

No0085 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪  - 1550

No0087 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

5 No0073 s  No.0073烈焰巨兵  - 1350

No0073 s

No0075 s  No.0075寒鐵巨兵  - 1350

No0075 s

No0077 s  No.0077不動巨兵  - 1350

No0077 s

8 No0011 s  No.0011啃蝕者‧尼德霍格  - 2300

中直排攻擊- 220%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0136 s  No.0136安緹諾雅  - 2000

全體攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

時空之窗‧光

體力消耗 17 Gold ??
Soldier 8 經驗 4216 (248 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0065 s  No.0065闇布偶爸爸 ×7 - 1600

No0065 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0091 s  No.0091重甲夜蜥蝪 ×5 - 1550

No0091 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0075 s  No.0075寒鐵巨兵 ×3 - 1350

No0075 s

6 No0065 s  No.0065闇布偶爸爸 ×4 - 1600

No0065 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0091 s  No.0091重甲夜蜥蝪 ×2 - 1550

No0091 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0075 s  No.0075寒鐵巨兵  - 1350

No0075 s

8 No0015 s  No.0015巨靈‧施妮  - 2300

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0032 s  No.0032天聖龍.奎察克  - 2500

單體攻擊- 250%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

時空之窗‧闇

體力消耗 17 Gold ??
Soldier 8 經驗 4259 (251 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0063 s  No.0063光布偶爸爸 ×7 - 1600

No0063 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0089 s  No.0089重甲光蜥蝪 ×5 - 1550

No0089 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0073 s  No.0073烈焰巨兵 ×3 - 1350

No0073 s

6 No0063 s  No.0063光布偶爸爸 ×4 - 1600

No0063 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0089 s  No.0089重甲光蜥蝪 ×2 - 1550

No0089 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0073 s  No.0073烈焰巨兵  - 1350

No0073 s

8 No0019 s  No.0019夜幕‧諾斯  - 2300

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0035 s  No.0035天魔龍.法芙利  - 2500

單體攻擊- 250%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

秘境的天梯

體力消耗 20 Gold ??
Soldier 9 經驗 5400 (270 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0083 s  No.0083重甲火蜥蝪 ×3 - 1550

No0083 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0085 s  No.0085重甲水蜥蝪 ×3 - 1550

No0085 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪 ×3 - 1550

No0087 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

7 No0013 s  No.0013施妮  - 2000

單體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0017 s  No.0017諾斯  - 2000

單體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

9 No0312 s  No.0312凍騎冰神比岡  - 250000 3000 0

同列攻擊- 100%傷害
HP 70%↓機率系數: 30
全體攻擊- 100%傷害
HP 40%↓機率系數: 40

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基