FANDOM


小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0118 s  No.0118叢林勇士  - 1800

稀有出現

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0179 s  No.0179小妖軍曹  - 1200

No0179 s

No0061 s  No.0061木布偶爸爸  - 1600

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者  - 1500

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0077 s  No.0077不動巨兵  - 1350

No0077 s

No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪  - 1550

No0087 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0097 s  No.0097四葉仙子  - 1900

No0096 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0041 s  No.0041翠綠水滴  - 1700

No0041 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0041 s  No.0041翠綠水滴  Overkill 1800

No0041 s

Overkill()掉落AllHealHalf

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0167 s  No.0167腐化青蘋果  - 1300

No0167 s

No0182 s  No.0182火袋  - 1200

No0182 s

No0183 s  No.0183噴火袋  - 1400

No0183 s

No0184 s  No.0184火袋獸  - 1600

No0184 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  - 1400

No0176 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 1500

No0176 s

Overkill()掉落SpHeal
No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 2000

No0176 s

Overkill()掉落Revive

常山俯視圖

體力消耗 13 Gold ??
Soldier 6 經驗 2996 (230 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0059 s  No.0059水布偶爸爸 ×2 - 1600

No0059 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0075 s  No.0075寒鐵巨兵  - 1350

No0075 s

No0085 s  No.0085重甲水蜥蝪 ×2 - 1550

No0085 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0107 s  No.0107音速劍‧執事先生  - 2200

同列攻擊- 210%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

仁主之遇

體力消耗 14 Gold ??
Soldier 6 經驗 3225 (230 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 隨機小怪2隻
No0069 s  No.0069火獸門衛  - 1500

No0069 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

No0095 s  No.0095冰晶仙子 ×2 - 1900

No0094 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

6 No0119 s  No.0119狐仙.女嬌  - 2000

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0118 s  No.0118叢林勇士 ×2 - 1800

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

七膽試練

體力消耗 15 Gold ??
Soldier 7 經驗 3454 (230 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 隨機小怪2隻
No0005 s  No.0005阿珀絲  - 1800

單體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0069 s  No.0069火獸門衛 ×2 - 1500

No0069 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

5 No0059 s  No.0059水布偶爸爸 ×2 - 1600

No0059 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0095 s  No.0095冰晶仙子 ×3 - 1900

No0094 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

7 No0011 s  No.0011啃蝕者‧尼德霍格  - 2200

中直排攻擊- 220%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

百萬軍中

體力消耗 16 Gold ??
Soldier 7 經驗 3683 (230 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0130 s  No.0130珊娜菲亞  - 2000

同列攻擊- 180%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

5 No0005 s  No.0005阿珀絲  - 1800

單體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0069 s  No.0069火獸門衛 ×2 - 1500

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

7 No0134 s  No.0134精靈王‧莉雅  - 2300

全體攻擊- 100%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

虎威勇姬

體力消耗 18 Gold 10349 (575 / 體)
Soldier 8 經驗 4145 (230 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0005 s  No.0005阿珀絲 ×3 - 1800

單體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

4 No0059 s  No.0059水布偶爸爸 ×2 - 1600

No0059 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者  - 1500

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0097 s  No.0097四葉仙子 ×2 - 1900

No0096 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

6 No0049 s  No.0049鸚鵡螺‧翠蘿  - 1950

雙列攻擊(上列和下列)- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0025 s  No.0025青龍.伏羅 ×2 - 1800

No0024 s

單體攻擊- 230%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

8 No0029 s  No.0029紺碧龍.尤格  - 2500

單體攻擊- 240%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基