FANDOM


開放時間

開始 結束 備註
2014年08月08日(五)2014年08月08日(五) 首次開放
2014年11月16日(星期日)2014年11月18日(二)


治癒師 林詩 LV1

體力消耗 15 Gold 1024 ~ 1144 (72 / 體)
Soldier 7 經驗 500 (33 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0070 s  No.0070密林火獸  - 4800 600 250

No0070 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0086 s  No.0086木蜥蝪 ×2 - 3900 720 170

No0086 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

2 No0060 s  No.0060木布偶 ×2 - 3000 700 100

No0060 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0070 s  No.0070密林火獸 ×2 - 4800 600 250

No0070 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0086 s  No.0086木蜥蝪  - 3900 720 170

No0086 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0118 s  No.0118叢林勇士  - 8500 800 280

全體攻擊- 100%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0070 s  No.0070密林火獸 ×2 - 4800 600 250

No0070 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0060 s  No.0060木布偶 ×2 - 3000 700 100

No0060 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0076 s  No.0076木魔像 ×2 - 6000 700 320

No0076 s

No0086 s  No.0086木蜥蝪 ×2 - 3900 720 170

No0086 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

5 No0041 s  No.0041翠綠水滴  - 12000 1050 150

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0097 s  No.0097四葉仙子 ×2 - 4800 750 50

No0096 s

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0010 s  No.0010毒龍‧尼德霍格  - 48000 1100 270

No0027 s  No.0027樹龍.尤格 ×2 - 5400 770 200

單體攻擊- 200%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

7 No0197 s  No.0197林詩  - 42000 1000 350

No0197 s

後排攻擊- 100%傷害
HP 90%↓機率系數: 17
中直排攻擊- 100%傷害
HP 70%↓機率系數: 17

前排攻擊- 100%傷害
HP 50%↓機率系數: 17

十字攻擊- 100%傷害
HP 30%↓機率系數: 30

治癒師 林詩 LV2

體力消耗 25 Gold 1644 ~ 2028 (73 / 體)
Soldier 7 經驗 1500 (60 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0071 s  No.0071火獸賢者  - 6800 800 250

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪 ×2 - 5200 920 170

No0087 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

2 No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪  - 5200 920 170

No0087 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0061 s  No.0061木布偶爸爸 ×2 - 5800 950 200

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者 ×2 - 6800 800 250

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0119 s  No.0119狐仙.女嬌  - 36000 1400 400

No0071 s  No.0071火獸賢者 ×2 - 6800 800 250

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0061 s  No.0061木布偶爸爸 ×2 - 5800 950 200

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0077 s  No.0077不動巨兵 ×2 - 11000 800 420

No0077 s

No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪 ×2 - 5200 920 170

No0087 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

5 No0051 s  No.0051大耳‧妮奇  - 42000 1600 250

四角攻擊(左上,右上,左下,右下)- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者 ×2 - 6800 800 250

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0011 s  No.0011啃蝕者‧尼德霍格  - 60000 1800 350

中直排攻擊- 220%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0028 s  No.0028碧龍.尤格 ×2 - 32000 1250 900

No0027 s

單體攻擊- 210%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

7 No0197 s  No.0197林詩  - 165000 1750 350

No0197 s

後排攻擊- 100%傷害
HP 90%↓機率系數: 17
中直排攻擊- 100%傷害
HP 70%↓機率系數: 17

前排攻擊- 100%傷害
HP 50%↓機率系數: 17

十字攻擊- 100%傷害
HP 30%↓機率系數: 30

治癒師 林詩 LV3

體力消耗 35 Gold 3384 ~ 3816 (103 / 體)
Soldier 7 經驗 3500 (100 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪  - 8200 1320 170

No0087 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0061 s  No.0061木布偶爸爸 ×2 - 8800 1150 300

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者 ×2 - 10800 1050 250

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

2 No0071 s  No.0071火獸賢者  - 10800 1050 250

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0061 s  No.0061木布偶爸爸 ×2 - 8800 1150 300

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪 ×2 - 8200 1320 170

No0087 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0119 s  No.0119狐仙.女嬌  - 96000 2000 750

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者 ×2 - 10800 1050 250

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0061 s  No.0061木布偶爸爸 ×2 - 8800 1150 300

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0077 s  No.0077不動巨兵 ×2 - 16000 1200 520

No0077 s

No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪 ×2 - 8200 1320 170

No0087 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

5 No0051 s  No.0051大耳‧妮奇  - 88000 2000 300

四角攻擊(左上,右上,左下,右下)- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者 ×2 - 10800 1050 250

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0011 s  No.0011啃蝕者‧尼德霍格  - 60000 2200 350

中直排攻擊- 220%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0029 s  No.0029紺碧龍.尤格 ×2 - 65000 1550 450

單體攻擊- 240%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

7 No0197 s  No.0197林詩  - 260000 2850 550

No0197 s

後排攻擊- 100%傷害
HP 90%↓機率系數: 17
中直排攻擊- 100%傷害
HP 70%↓機率系數: 17

前排攻擊- 100%傷害
HP 50%↓機率系數: 17

十字攻擊- 100%傷害
HP 30%↓機率系數: 30

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基