FANDOM


小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0115 s  No.0115深藍射手  - 24000 1500 250

稀有出現
No0179 s  No.0179小妖軍曹  - 6000 1000 400

No0179 s

No0059 s  No.0059水布偶爸爸  - 7200 1300 200

No0059 s

No0059 s  No.0059水布偶爸爸  Overkill 12000 1400 200

No0059 s

Overkill (12000)掉落AllHeal
No0075 s  No.0075寒鐵巨兵  - 20000 1100 400

No0075 s

No0085 s  No.0085重甲水蜥蝪  - 12000 1400 320

No0085 s

No0095 s  No.0095冰晶仙子  - 10000 1600 200

No0094 s

No0095 s  No.0095冰晶仙子  Overkill 15000 1800 200

No0094 s

Overkill(12000)掉落AllHealHalf
No0166 s  No.0166腐化藍蘋果  - 5000 900 0

No0166 s

No0184 s  No.0184火袋獸  - 6000 1000 0

No0184 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  - 6000

No0176 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 10000 1200 150

No0176 s

Overkill(10000)掉落SpHeal
No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 16000 1800 150

No0176 s

Overkill(16000)掉落Revive

水之巨神

體力消耗 9 Gold 2909 (323 / 體)
Soldier 6 經驗 717 (80 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0067 s  No.0067火獸戰士  - 15000 1300 300

No0067 s

隨機小怪2隻
6 No0075 s  No.0075寒鐵巨兵  - 48000 1600 500

No0075 s

深海樂園

體力消耗 9 Gold 3030 (337 / 體)
Soldier 6 經驗 930 (103 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0073 s  No.0073烈焰巨兵  - 20000 1100 400

No0073 s

No0057 s  No.0057火布偶爸爸 ×2 - 7200 1300 200

No0057 s

6 No0049 s  No.0049鸚鵡螺‧翠蘿  - 42000 1800 250

No0095 s  No.0095冰晶仙子 ×2 - 10000 1600 200

No0094 s

水的智慧

體力消耗 10 Gold 3746 (375 / 體)
Soldier 7 經驗 1482 (148 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0112 s  No.0112真紅武者  - 24000 1500 250

6 No0093 s  No.0093火焰仙子 ×3 - 10000 1600 200

No0092 s

7 No0007 s  No.0007深淵‧阿珀絲  - 60000 1800 350

凍矢熱刃

體力消耗 10 Gold 3744 (374 / 體)
Soldier 7 經驗 1554 (155 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0069 s  No.0069火獸門衛 ×5 - 15000 1300 300

No0069 s

5 No0005 s  No.0005阿珀絲  - 18000 1400 300

No0069 s  No.0069火獸門衛 ×2 - 15000 1300 300

No0069 s

7 No0113 s  No.0113貓又‧義經  - 36000 1400 400

No0117 s  No.0117英雄‧帕里絲  - 42000 1600 450

海王國之姬

體力消耗 11 Gold 4346 (395 / 體)
Soldier 8 經驗 1774 (161 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0001 s  No.0001艾格尼 ×3 - 18000 1400 300

6 No0059 s  No.0059水布偶爸爸 ×9 - 7200 1300 200

No0059 s

7 No0103 s  No.0103猛獸士希古古  - 40000 1800 500

8 No0131 s  No.0131精靈王‧珊娜菲亞  - 80000 2200 500

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基