FANDOM


小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0179 s  No.0179小妖軍曹  - 20 800 5000

No0179 s

No0065 s  No.0065闇布偶爸爸  - 5600 1200 200

No0065 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0065 s  No.0065闇布偶爸爸  Overkill 14500 1550 150

No0065 s

Overkill (14500)掉落AllHeal

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0067 s  No.0067火獸戰士  - 10500 1120 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0067 s  No.0067火獸戰士  Overkill 23000 1900 300

No0067 s

Overkill(23000)掉落AllHealHalf

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0074 s  No.0074水魔像  - 14000 1020 400

No0074 s

No0090 s  No.0090夜蜥蝪  - 9660 1130 320

No0090 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0169 s  No.0169腐化毒蘋果  - 2500 820 0

No0169 s

No0184 s  No.0184火袋獸  - 3000 950 0

No0184 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  - 3000 900 100

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 10000 1200 150

No0176 s

Overkill (10000)掉落SpHeal
No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 16000 1800 150

No0176 s

Overkill (16000)掉落Revive

黑甲蟲

體力消耗 5 Gold 1700 (340 / 體)
Soldier 6 經驗 403 (81 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0067 s  No.0067火獸戰士 ×3 - 10500 1120 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0080 s  No.0080黑甲蟲  - 35000 1620 500

No0080 s

暗之獸行使

體力消耗 5 Gold 2184 (437 / 體)
Soldier 6 經驗 580 (116 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0074 s  No.0074水魔像  - 14000 1020 400

No0074 s

No0065 s  No.0065闇布偶爸爸 ×2 - 5600 1200 200

No0065 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0055 s  No.0055蜘蛛‧亞拉克薇  - 39200 1140 250

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

黑夜議會

體力消耗 6 Gold 2256 (376 / 體)
Soldier 7 經驗 818 (136 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0017 s  No.0017諾斯  - 16800 1440 300

單體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0090 s  No.0090夜蜥蝪 ×2 - 9660 1130 320

No0090 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

6 No0090 s  No.0090夜蜥蝪  - 9660 1130 320

No0090 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0065 s  No.0065闇布偶爸爸 ×4 - 5600 1200 200

No0065 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0124 s  No.0124暗夜刺客  - 24000 1200 350

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50


十面埋伏

體力消耗 6 Gold 2481 (414 / 體)
Soldier 7 經驗 1002 (167 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0067 s  No.0067火獸戰士  - 10500 1120 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0017 s  No.0017諾斯 ×2 - 16800 1440 300

單體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

5 No0067 s  No.0067火獸戰士 ×2 - 10500 1120 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0074 s  No.0074水魔像 ×3 - 14000 1020 400

No0074 s

7 No0116 s  No.0116神射‧帕里絲  - 35000 1440 250

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0125 s  No.0125殺戮‧雅莎絲  - 39200 1200 350

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 40

月碧琉璃

體力消耗 7 Gold 3276 (468 / 體)
Soldier 8 經驗 1332 (190 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0067 s  No.0067火獸戰士 ×2 - 10500 1120 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0090 s  No.0090夜蜥蝪 ×2 - 9660 1130 320

No0090 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

6 No0017 s  No.0017諾斯 ×3 - 16800 1440 300

單體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

7 No0074 s  No.0074水魔像  - 14000 1020 400

No0074 s

No0065 s  No.0065闇布偶爸爸 ×4 - 5600 1200 200

No0065 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

8 No0019 s  No.0019夜幕‧諾斯  - 50400 1920 420

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0018 s  No.0018黑衣‧諾斯 ×2 - 33600 1680 360

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基