FANDOM


小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0179 s  No.0179小妖軍曹  - 20 800 5000

No0179 s

No0057 s  No.0057火布偶爸爸  - 6000 1200 200

No0057 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0059 s  No.0059水布偶爸爸  - 6000 1200 200

No0059 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0061 s  No.0061木布偶爸爸  - 6000 1200 200

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0063 s  No.0063光布偶爸爸  - 6000 1200 200

No0063 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0065 s  No.0065闇布偶爸爸  - 6000 1200 200

No0065 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0067 s  No.0067火獸戰士  - 12000 1200 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0067 s  No.0067火獸戰士  Overkill 25000 2000 300

No0067 s

Overkill(20000)掉落AllHealHalf

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0069 s  No.0069火獸門衛  - 12000 1200 300

No0069 s

No0069 s  No.0069火獸門衛  Overkill 25000 2000 300

No0069 s

Overkill(20000)掉落AllHealHalf

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者  - 12000 1200 300

No0071 s

No0071 s  No.0071火獸賢者  Overkill 25000 2000 300

No0071 s

Overkill(20000)掉落AllHealHalf

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

No0072 s  No.0072火魔像  - 14000 1050 400

No0072 s

No0074 s  No.0074水魔像  - 14000 1050 400

No0074 s

No0076 s  No.0076木魔像  - 14000 1050 400

No0076 s

No0082 s  No.0082火蜥蝪  - 9600 1150 360

No0082 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0084 s  No.0084水蜥蝪  - 9600 1150 360

No0084 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0086 s  No.0086木蜥蝪  - 9600 1150 360

No0086 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0088 s  No.0088光蜥蝪  - 9600 1150 360

No0088 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0090 s  No.0090夜蜥蝪  - 9600 1150 360

No0090 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0176 s  No.0176火獸小偷  - 3000 900 100

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 10000 1200 150

No0176 s

Overkill (10000)掉落SpHeal
No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 16000 1800 150

No0176 s

Overkill (16000)掉落Revive

天國、地獄

體力消耗 6 Gold 2329 (388 / 體)
Soldier 8 經驗 674 (112 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
4

隨機

No0067 s  No.0067火獸戰士  - 32500 1500 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 35

No0069 s  No.0069火獸門衛  - 40000 1000 200

No0069 s

No0071 s  No.0071火獸賢者  - 25000 2000 400

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

8 No0079 s  No.0079聖甲蟲  - 40000 1000 200

No0079 s

No0081 s  No.0081冥界蟲  - 40000 1000 200

No0081 s

二匹之獸

體力消耗 6 Gold 2770 (462 / 體)
Soldier 8 經驗 969 (162 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0063 s  No.0063光布偶爸爸 ×5 - 6000 1200 200

No0063 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0065 s  No.0065闇布偶爸爸 ×5 - 6000 1200 200

No0065 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

5 No0088 s  No.0088光蜥蝪 ×5 - 9600 1150 360

No0088 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

6 No0090 s  No.0090夜蜥蝪 ×5 - 9600 1150 360

No0090 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

8 No0047 s  No.0047翼人‧希皮  - 42000 1300 300

十字攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0055 s  No.0055蜘蛛‧亞拉克薇  - 30000 1400 300

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50


三人之勇者

體力消耗 6 Gold 3060 (510 / 體)
Soldier 8 經驗 1021 (170 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0082 s  No.0082火蜥蝪  - 9600 1150 360

No0082 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0084 s  No.0084水蜥蝪  - 9600 1150 360

No0084 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0086 s  No.0086木蜥蝪  - 9600 1150 360

No0086 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

5 No0072 s  No.0072火魔像  - 14000 1050 400

No0072 s

No0074 s  No.0074水魔像  - 14000 1050 400

No0074 s

No0076 s  No.0076木魔像  - 14000 1050 400

No0076 s

8 No0114 s  No.0114鬼紅蓮‧義經  - 40000 1400 400

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0117 s  No.0117英雄‧帕里絲  - 35000 1600 300

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0120 s  No.0120天狐.女嬌  - 45000 900 500

全體攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

黑白之境界

體力消耗 6 Gold 3333 (556 / 體)
Soldier 8 經驗 1071 (179 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0065 s  No.0065闇布偶爸爸 ×7 - 6000 1200 200

No0065 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0090 s  No.0090夜蜥蝪 ×5 - 9600 1150 360

No0090 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

4 No0074 s  No.0074水魔像 ×3 - 14000 1050 400

No0074 s

6 No0074 s  No.0074水魔像  - 14000 1050 400

No0074 s

No0090 s  No.0090夜蜥蝪 ×2 - 9600 1150 360

No0090 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0065 s  No.0065闇布偶爸爸 ×4 - 6000 1200 200

No0065 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

8 No0123 s  No.0123聖境‧梅琳  - 50000 1500 300

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 30

No0126 s  No.0126獵魂‧雅莎絲  - 40000 1600 300

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 35

虛無領域

體力消耗 6 Gold 3156 (526 / 體)
Soldier 8 經驗 1273 (212 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0063 s  No.0063光布偶爸爸 ×7 - 6000 1200 200

No0063 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0088 s  No.0088光蜥蝪 ×5 - 9600 1150 360

No0088 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

4 No0072 s  No.0072火魔像 ×3 - 14000 1050 400

No0072 s

6 No0072 s  No.0072火魔像  - 14000 1050 400

No0072 s

No0088 s  No.0088光蜥蝪 ×2 - 9600 1150 360

No0088 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0063 s  No.0063光布偶爸爸 ×4 - 6000 1200 200

No0063 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

8 No0055 s  No.0055蜘蛛‧亞拉克薇  - 30000 1400 300

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0101 s  No.0101常暗仙子  - 20000 1200 300

中直排攻擊- 140%傷害
HP 25%↓機率系數: 50

No0126 s  No.0126獵魂‧雅莎絲  - 40000 1600 300

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 35

星河舞會

體力消耗 8 Gold 4496 (562 / 體)
Soldier 9 經驗 1801 (225 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0082 s  No.0082火蜥蝪 ×3 - 9600 1150 360

No0082 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0084 s  No.0084水蜥蝪 ×3 - 9600 1150 360

No0084 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0086 s  No.0086木蜥蝪 ×3 - 9600 1150 360

No0086 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

7

隨機2

No0067 s  No.0067火獸戰士  - 32500 1500 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 35

No0069 s  No.0069火獸門衛  - 40000 1000 200

No0069 s

No0071 s  No.0071火獸賢者  - 25000 2000 400

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

9 No0188 s  No.0188大要塞加美拉  - 120000 1800 500

全體攻擊- 60%傷害
HP 60%↓機率系數: 30
全體攻擊- 60%傷害
HP 30%↓機率系數: 30

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基