FANDOM


開放時間

開始 結束 備註
2015年07月09日(四)2015年07月11日(星期六) 首次開放


南國之陽光 中級

體力消耗 15 Gold 2500 (167 / 體)
Soldier 3 經驗 500 (33 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 隨機小怪3隻
2 隨機小怪2隻
No0051 s  No.0051大耳‧妮奇  - 30000 1200 400

中毒治療
3 No0436 s  No.0436疾風閃光‧梅鈴  - 100000 1600 1000

No0435 s

護盾破壞

南國之陽光 高級

體力消耗 25 Gold 7000 (280 / 體)
Soldier 4 經驗 1000 (40 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 隨機小怪3隻
2 隨機小怪4隻
No0051 s  No.0051大耳‧妮奇  - 60000 1700 800

中毒治療
3 隨機小怪2隻
No0011 s  No.0011啃蝕者‧尼德霍格  - 40000 1600 800

4 No0436 s  No.0436疾風閃光‧梅鈴  - 180000 2100 1600

No0435 s

護盾破壞

南國之陽光 極惡

體力消耗 35 Gold 15000 (429 / 體)
Soldier 5 經驗 3000 (86 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 隨機小怪3隻
2 隨機小怪4隻
No0051 s  No.0051大耳‧妮奇  - 80000 2000 1000

中毒治療
3 隨機小怪2隻
No0011 s  No.0011啃蝕者‧尼德霍格  - 50000 1730 960

4 No0305 s  No.0305樹鳥 ×4 -

No0305 s

No0306 s  No.0306帝王樹鳥  -

No0306 s

5 No0436 s  No.0436疾風閃光‧梅鈴  - 280000 2500 2000

No0435 s

護盾破壞


異國風情 中級

體力消耗 15 Gold 2500 (167 / 體)
Soldier 3 經驗 500 (33 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 隨機小怪3隻
2 隨機小怪2隻
No0055 s  No.0055蜘蛛‧亞拉克薇  - 30000 1200 400

麻痺治療
3 No0440 s  No.0440喚星士‧露兒  - 100000 1600 1000

No0439 s

減攻免疫

異國風情 高級

體力消耗 25 Gold 7000 (280 / 體)
Soldier 4 經驗 1000 (40 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 隨機小怪3隻
2 隨機小怪4隻
No0055 s  No.0055蜘蛛‧亞拉克薇  - 60000 1700 800

麻痺治療
3 隨機小怪2隻
No0019 s  No.0019夜幕‧諾斯  - 60000 1600 800

4 No0440 s  No.0440喚星士‧露兒  - 180000 2150 1250

No0439 s

減攻免疫

異國風情 極惡

體力消耗 35 Gold 15000 (429 / 體)
Soldier 5 經驗 3000 (86 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 隨機小怪3隻
2 隨機小怪4隻
No0055 s  No.0055蜘蛛‧亞拉克薇  - 80000 2000 1000

麻痺治療
3 隨機小怪2隻
No0019 s  No.0019夜幕‧諾斯  - 80000 2000 1000

4 No0309 s  No.0309闇鳥 ×4 -

No0309 s

No0310 s  No.0310帝王闇鳥  -

No0310 s

5 No0440 s  No.0440喚星士‧露兒  - 280000 2600 1500

No0439 s

減攻免疫極!鐵漢同盟 中級

體力消耗 15 Gold 2500 (167 / 體)
Soldier 3 經驗 500 (33 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 隨機小怪3隻
2 隨機小怪2隻
No0102 s  No.0102獸人希古古  - 30600 1510 580

野獸剋制
3 No0432 s  No.0432真‧迪魯 X 超‧老大  - 100000 1600 1000

No0431 s

愛神剋制

極!鐵漢同盟 高級

體力消耗 25 Gold 7000 (280 / 體)
Soldier 4 經驗 1000 (40 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 隨機小怪3隻
2 隨機小怪2隻
No0102 s  No.0102獸人希古古  - 60600 1910 880

野獸剋制
3 隨機小怪4隻
No0104 s  No.0104海賊格魯哥  - 59200 2080 810

機械剋制
4 No0432 s  No.0432真‧迪魯 X 超‧老大  - 180000 2150 1250

No0431 s

愛神剋制

極!鐵漢同盟 極惡

體力消耗 35 Gold 15000 (429 / 體)
Soldier 5 經驗 3000 (86 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 隨機小怪3隻
2 隨機小怪2隻
No0102 s  No.0102獸人希古古  - 89300 2230 1280

野獸剋制
3 隨機小怪4隻
No0104 s  No.0104海賊格魯哥  - 87300 2430 1190

機械剋制
4 No0301 s  No.0301火鳥 ×4 -

No0301 s

No0302 s  No.0302帝王火鳥  -

No0302 s

5 No0432 s  No.0432真‧迪魯 X 超‧老大  - 280000 2600 1500

No0431 s

愛神剋制

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基