FANDOM請注意!
這關以「新手推薦」關卡出現時會有以下變化:
1. 關卡變得容易,以下的資料並不適用
2. 魔星不會亂入,請到日替的元素勇者(極惡)刷魔星

開放時間

開始 結束 備註
2014年06月06日(五)2014年06月19日(四) 首次開放
2014年08月11日(一)2014年08月24日(星期日) 第2次開放
2015年01月24日(星期六)2015年01月26日(一) 第3次開放
2015年02月05日(四)2015年02月08日(星期日) 同上
2015年03月19日(四)2015年03月21日(星期六) 第4次開放

愛神餐館 初級

體力消耗 15 Gold 1040 (69 / 體)
Soldier 5 經驗 500 (33 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0168 s  No.0168腐化黃蘋果  -

No0168 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  -

No0176 s

No0042 s  No.0042光水滴  - 2000 500 50

No0042 s

No0078 s  No.0078黃金蟲  - 3000 650 100

No0078 s

No0088 s  No.0088光蜥蝪  - 2600 650 60

No0088 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0098 s  No.0098光妖精  - 2200 600 10

No0098 s

5 No0189 s  No.0189娜芬蒂兒  - 40000 900 100

No0189 s

全體攻擊- 150%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

愛神餐館 中級

體力消耗 25 Gold 1700 (68 / 體)
Soldier 7 經驗 1500 (60 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0168 s  No.0168腐化黃蘋果  -

No0168 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  -

No0176 s

No0042 s  No.0042光水滴  - 3500 700 100

No0042 s

No0078 s  No.0078黃金蟲  - 6000 850 200

No0078 s

No0088 s  No.0088光蜥蝪  - 4200 850 120

No0088 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0098 s  No.0098光妖精  - 3900 800 20

No0098 s

3 No0053 s  No.0053人馬‧珊翠絲  - 20400 1090 250

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0063 s  No.0063光布偶爸爸 ×2 - 5800 950 200

No0063 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0099 s  No.0099陽光仙子 ×2 - 6000 750 250

6 No0031 s  No.0031聖龍.奎察克 ×3 - 15200 940 670

No0030 s

單體攻擊- 220%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

7 No0189 s  No.0189娜芬蒂兒  - 100000 1500 200

No0189 s

全體攻擊- 150%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

愛神餐館 高級

體力消耗 35 Gold 3300 ~ 3480 (97 / 體)
Soldier 10 經驗 3500 (100 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註 
No0168 s  No.0168腐化黃蘋果  - 4000 900 0

No0168 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  - 1100

No0176 s

No0042 s  No.0042光水滴  - 5000 900 200

No0042 s

No0078 s  No.0078黃金蟲  - 8500 1050 300

No0078 s

No0088 s  No.0088光蜥蝪  - 7000 1050 180

No0088 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0098 s  No.0098光妖精  - 5500 1100 30

No0098 s

3 No0053 s  No.0053人馬‧珊翠絲  - 30400 1290 350

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0066 s  No.0066火獸 ×2 - 4800 600 250

No0066 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0099 s  No.0099陽光仙子 ×2 - 6000 750 250

7 No0121 s  No.0121光明使徒 ×6 - 8000 850 220

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

9 No0031 s  No.0031聖龍.奎察克 ×3 - 20200 1140 770

No0030 s

單體攻擊- 220%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

10 No0189 s  No.0189娜芬蒂兒  - 200000 2000 400

No0189 s

全體攻擊- 150%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

 
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0168 s  No.0168腐化黃蘋果  - 4000 900 0

No0168 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  - 1100

No0176 s

No0042 s  No.0042光水滴  - 5000 900 200

No0042 s

No0078 s  No.0078黃金蟲  - 8500 1050 300

No0078 s

No0088 s  No.0088光蜥蝪  - 7000 1050 180

No0088 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0098 s No.0098光妖精  - 5500 1100 30

No0098 s

3 No0053 s  No.0053人馬‧珊翠絲  - 30400 1290 350

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0066 s No.0066火獸 ×2 - 4800 600 250

No0066 s

橫排攻擊(同列)- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0099 s No.0099陽光仙子 ×2 - 6000 750 250

7 No0121 s  No.0121光明使徒 ×6 - 8000 850 220

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

9 No0031 s No.0031聖龍.奎察克 ×3 - 20200 1140 770

No0030 s

單體攻擊- 220%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

10 No0189 s No.0189娜芬蒂兒  - 200000 2000 400

No0189 s

全體攻擊- 150%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基