FANDOM


開放時間


每逢星期六、日在混沌出現,祝大家速速刷到天虹石!

宇宙隕石

體力消耗 15 Gold ??
Soldier 5 經驗 ??
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0176 s  No.0176火獸小偷  - 6000 1000 100

No0176 s

Overkill(6000)掉落HealAllHealAllHealHalfReviveSpHeal
No0179 s  No.0179小妖軍曹  -

No0179 s

No0180 s  No.0180小妖騎士  - 40 700 5000

No0180 s

No0320 s  No.0320黑曜石  - 2500 820 300

No0320 s

5 No0316 s  No.0316烈火石  - 60000 1100 100

No0316 s

隨機出現
No0317 s  No.0317流水石  - 60000 1100 100

No0317 s

隨機出現
No0318 s  No.0318金鋼石  - 60000 1100 100

No0318 s

隨機出現


大宇宙隕石

體力消耗 25 Gold 7480 ~ 7500 (300 / 體)
Soldier 7 經驗 300 (12 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0176 s  No.0176火獸小偷  - 10000 1200 150

No0176 s

Overkill(10000)掉落HealAllHealAllHealHalfReviveSpHeal
No0179 s  No.0179小妖軍曹  - 20 1200 2500

No0179 s

No0180 s  No.0180小妖騎士  - 40 850 5000

No0180 s

No0320 s  No.0320黑曜石  - 2500 820 300

No0320 s

No0320 s  No.0320黑曜石  - 4500 1200 500

No0320 s

1 No0320 s  No.0320黑曜石 ×5 - 4500 1200 500

No0320 s

4 No0316 s  No.0316烈火石  - 110000 1400 300

No0316 s

隨機出現
No0317 s  No.0317流水石  - 110000 1400 300

No0317 s

隨機出現
No0318 s  No.0318金鋼石  - 110000 1400 300

No0318 s

隨機出現
No0319 s  No.0319天虹石  - 200000 1600 700

No0319 s

隨機出現
5 No0320 s  No.0320黑曜石 ×6 - 4500 1200 500

No0320 s

7 No0316 s  No.0316烈火石  - 110000 1400 300

No0316 s

No0317 s  No.0317流水石  - 110000 1400 300

No0317 s

No0318 s  No.0318金鋼石  - 110000 1400 300

No0318 s

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基