FANDOM


地下密室(初級)

體力消耗 15 Gold.png 1350 (90 / 體)
Soldier.png 5 經驗 500 (33 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0176 s.jpg  No.0176火獸小偷  - 900

隨機取代1-4關小怪位置.

Overkill(10000)掉落解毒劑勇氣藥劑堅韌藥劑心靈藥劑聖水

1 No0073 s.jpg  No.0073烈焰巨兵 ×2 - 600

No0073 s.jpg

No0075 s.jpg  No.0075寒鐵巨兵 ×2 - 600

No0075 s.jpg

2 No0037 s.jpg  No.0037緋紅水滴 ×2 - 750

No0037 s.jpg

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0039 s.jpg  No.0039湛藍水滴 ×2 - 750

No0039 s.jpg

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0041 s.jpg  No.0041翠綠水滴 ×2 - 750

No0041 s.jpg

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

3 No0079 s.jpg  No.0079聖甲蟲 ×5 - 700

No0079 s.jpg

4 No0030 s.jpg  No.0030白龍.奎察克 ×3 - 1000

單體攻擊- 190%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

5 No0324 s.jpg  No.0324影‧祭司  - 800

No0324 s.jpg

Overkill(12000)掉落聖水

四角攻擊(左上,右上,左下,右下)- 100%傷害
HP 70%↓機率系數: 40
2回行動
HP 50%↓機率系數: 100

降低我方30%攻擊力3回合
HP 50%↓機率系數: 60

增加20%攻擊力30回合
HP 30%↓機率系數: 100

地下密室

體力消耗 20 Gold.png 2750 ~ 3150 (148 / 體)
Soldier.png 5 經驗 2000 (100 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0176 s.jpg  No.0176火獸小偷  - 15000 1500 150

隨機取代1-4關小怪位置.

Overkill(10000)掉落解毒劑勇氣藥劑堅韌藥劑心靈藥劑聖水

1 No0073 s.jpg  No.0073烈焰巨兵 ×2 - 15000 1350 800

No0073 s.jpg

No0075 s.jpg  No.0075寒鐵巨兵 ×2 - 15000 1350 800

No0075 s.jpg

2 No0037 s.jpg  No.0037緋紅水滴 ×2 - 9000 1600 400

No0037 s.jpg

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0039 s.jpg  No.0039湛藍水滴 ×2 - 9000 1600 400

No0039 s.jpg

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0041 s.jpg  No.0041翠綠水滴 ×2 - 9000 1600 400

No0041 s.jpg

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

3 No0079 s.jpg  No.0079聖甲蟲 ×5 - 14000 1400 700

No0079 s.jpg

4 No0030 s.jpg  No.0030白龍.奎察克 ×3 - 24000 1800 750

單體攻擊- 190%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

5 No0324 s.jpg  No.0324影‧祭司  - 100000 2200 600

No0324 s.jpg

Overkill(12000)掉落聖水

四角攻擊(左上,右上,左下,右下)- 100%傷害
HP 70%↓機率系數: 40
2回行動
HP 50%↓機率系數: 100

降低我方30%攻擊力3回合
HP 50%↓機率系數: 60

增加20%攻擊力30回合
HP 30%↓機率系數: 100

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基