FANDOM


小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0179 s  No.0179小妖軍曹  - 6000 1000 400

No0179 s

No0037 s  No.0037緋紅水滴  Overkill 15000 1500 150

No0037 s

Overkill(12000)掉落AllHealHalf
No0039 s  No.0039湛藍水滴  Overkill 15000 1500 150

No0039 s

Overkill(12000)掉落AllHealHalf
No0041 s  No.0041翠綠水滴  Overkill 15000 1500 150

No0041 s

Overkill(12000)掉落AllHealHalf
No0043 s  No.0043黃金水滴  Overkill 15000 1500 150

No0043 s

Overkill(12000)掉落AllHealHalf
No0045 s  No.0045極惡水滴  Overkill 15000 1500 150

No0045 s

Overkill(12000)掉落AllHealHalf
No0057 s  No.0057火布偶爸爸  - 8000 1350 200

No0057 s

No0059 s  No.0059水布偶爸爸  - 8000 1350 200

No0059 s

No0061 s  No.0061木布偶爸爸  - 8000 1350 200

No0061 s

No0063 s  No.0063光布偶爸爸  - 8000 1350 200

No0063 s

No0065 s  No.0065闇布偶爸爸  - 8000 1350 200

No0065 s

No0067 s  No.0067火獸戰士  - 17500 1350 350

No0067 s

No0069 s  No.0069火獸門衛  - 17500 1350 350

No0069 s

No0071 s  No.0071火獸賢者  - 17500 1350 350

No0071 s

No0073 s  No.0073烈焰巨兵  - 24000 1200 400

No0073 s

No0075 s  No.0075寒鐵巨兵  - 24000 1200 400

No0075 s

No0077 s  No.0077不動巨兵  - 24000 1200 400

No0077 s

No0083 s  No.0083重甲火蜥蝪  - 13200 1500 320

No0083 s

No0085 s  No.0085重甲水蜥蝪  - 13200 1500 320

No0085 s

No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪  - 13200 1500 320

No0087 s

No0089 s  No.0089重甲光蜥蝪  - 13200 1500 320

No0089 s

No0091 s  No.0091重甲夜蜥蝪  - 13200 1500 320

No0091 s

No0093 s  No.0093火焰仙子  - 12000 1800 200

No0092 s

No0095 s  No.0095冰晶仙子  - 12000 1800 200

未知

No0097 s  No.0097四葉仙子  - 12000 1800 200

未知

No0099 s  No.0099陽光仙子  - 12000 1800 200

未知

No0101 s  No.0101常暗仙子  - 12000 1800 200

未知

No0176 s  No.0176火獸小偷  - 6000

No0176 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 10000 1200 150

No0176 s

Overkill(10000)掉落SpHeal
No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 16000 1800 150

No0176 s

Overkill(16000)掉落Revive

無法逃避的宿命

體力消耗 10 Gold 4388 (439 / 體)
Soldier 8 經驗 1348 (135 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
4

隨機

No0067 s  No.0067火獸戰士  - 42000 1600 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0069 s  No.0069火獸門衛  - 50000 1100 200

No0069 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者  - 35000 2100 400

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

8 No0015 s  No.0015巨靈‧施妮  - 60000 1800 300

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0019 s  No.0019夜幕‧諾斯  - 60000 1800 300

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

樂園的盡頭

體力消耗 10 Gold 5390 (539 / 體)
Soldier 8 經驗 1938 (194 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0042 s  No.0042光水滴 ×5 - 8000 1200 150

No0042 s

3 No0044 s  No.0044污水滴 ×5 - 8000 1200 150

No0044 s

5 No0043 s  No.0043黃金水滴 ×5 - 12000 1400 150

No0043 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

6 No0045 s  No.0045極惡水滴 ×5 - 12000 1400 150

No0045 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

8 No0049 s  No.0049鸚鵡螺‧翠蘿  - 42000 1800 250

雙列攻擊(上列和下列)- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0051 s  No.0051大耳‧妮奇  - 42000 1800 250

四角攻擊(左上,右上,左下,右下)- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0053 s  No.0053人馬‧珊翠絲  - 42000 1800 250

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

精靈王巡禮

體力消耗 10 Gold 5750 (575 / 體)
Soldier 8 經驗 2042 (204 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0083 s  No.0083重甲火蜥蝪  - 13200 1500 320

No0083 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0085 s  No.0085重甲水蜥蝪  - 13200 1500 320

No0085 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪  - 13200 1500 320

No0087 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

5 No0073 s  No.0073烈焰巨兵  - 24000 1200 400

No0073 s

No0075 s  No.0075寒鐵巨兵  - 24000 1200 400

No0075 s

No0077 s  No.0077不動巨兵  - 24000 1200 400

No0077 s

8 No0127 s  No.0127阿里斯  - 40000 1800 500

單體攻擊- 200%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0130 s  No.0130珊娜菲亞  - 40000 1800 500

同列攻擊- 180%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0133 s  No.0133莉雅  - 40000 1800 500

全體攻擊- 100%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

彈擊刃殺

體力消耗 10 Gold 10186 (1019 / 體)
Soldier 8 經驗 2142 (214 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0065 s  No.0065闇布偶爸爸 ×7 - 8000 1350 200

No0065 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0091 s  No.0091重甲夜蜥蝪 ×5 - 13200 1500 320

No0091 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0075 s  No.0075寒鐵巨兵 ×3 - 24000 1200 400

No0075 s

6 No0075 s  No.0075寒鐵巨兵  - 24000 1200 400

No0075 s

No0091 s  No.0091重甲夜蜥蝪 ×2 - 13200 1500 320

No0091 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0065 s  No.0065闇布偶爸爸 ×4 - 8000 1350 200

No0065 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

8 No0109 s  No.0109閃光‧傑特  - 60000 1900 500

前中排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0111 s  No.0111魅影遊俠積克  - 60000 1900 500

中後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

天地之間

體力消耗 10 Gold 10232 (1023 / 體)
Soldier 8 經驗 2290 (229 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0063 s  No.0063光布偶爸爸 ×7 - 8000 1350 200

No0063 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0089 s  No.0089重甲光蜥蝪 ×5 - 13200 1500 320

No0089 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0073 s  No.0073烈焰巨兵 ×3 - 24000 1200 400

No0073 s

6 No0073 s  No.0073烈焰巨兵  - 24000 1200 400

No0073 s

No0089 s  No.0089重甲光蜥蝪 ×2 - 13200 1500 320

No0089 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0063 s  No.0063光布偶爸爸 ×4 - 8000 1350 200

No0063 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

8 No0136 s  No.0136安緹諾雅  - 60000 2000 500

全體攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0139 s  No.0139希拉瑰  - 60000 2000 500

全體攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

元素之道標

體力消耗 12 Gold 11800 (983 / 體)
Soldier 9 經驗 3000 (250 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0083 s  No.0083重甲火蜥蝪 ×3 - 13200 1500 320

No0083 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0085 s  No.0085重甲水蜥蝪 ×3 - 13200 1500 320

No0085 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪 ×3 - 13200 1500 320

No0087 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

7

隨機2

No0067 s  No.0067火獸戰士  - 42000 1600 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0069 s  No.0069火獸門衛  - 50000 1100 200

No0069 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者  - 35000 2100 400

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

9 No0311 s  No.0311天魔龍迪普羅斯  - 180000 2200 500

十字攻擊- 100%傷害
HP 70%↓機率系數: 30
全體攻擊- 100%傷害
HP 40%↓機率系數: 40

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基