FANDOM


開放時間

開始 結束 備註
2015年07月14日(二)? 首次開放


水色之櫻 高級

體力消耗 25 Gold 7000 (280 / 體)
Soldier 4 經驗 1000 (40 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0021 s  No.0021紅龍.托魯亞 ×3 - 9000 1300 300

No0021 s

2 隨機小怪2隻
No0026 s  No.0026蒼王龍.伏羅  - 31900 1620 490

元素剋制
3 隨機小怪2隻
No0369 s  No.0369永倉新八  - 70000 1600 800

弱化看破
4 No0434 s  No.0434御巫女‧彩梨  - 115600 1850 950

No0433 s

減防免疫


水色之櫻 極惡

體力消耗 35 Gold 15000 (429 / 體)
Soldier 5 經驗 3000 (86 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0021 s  No.0021紅龍.托魯亞 ×3 - 12000 1500 600

No0021 s

2 隨機小怪2隻
No0026 s  No.0026蒼王龍.伏羅  - 55200 1940 770

元素剋制
3 隨機小怪2隻
No0369 s  No.0369永倉新八  - 100000 1800 1000

弱化看破
4 No0303 s  No.0303水鳥 ×4 -

No0303 s

No0304 s  No.0304帝王水鳥  -

No0304 s

5 No0434 s  No.0434御巫女‧彩梨  - 257400 2310 1460

No0433 s

減防免疫


水色之櫻 超極惡

體力消耗 45 Gold 23000 (511 / 體)
Soldier 6 經驗 5000 (111 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 No0021 s  No.0021紅龍.托魯亞 ×3 - 20000 1800 900

No0021 s

2 隨機小怪2隻
No0026 s  No.0026蒼王龍.伏羅  - 81300 2260 1130

元素剋制
3 隨機小怪2隻
No0369 s  No.0369永倉新八  - 120000 2000 1200

弱化看破
4 No0303 s  No.0303水鳥 ×4 -

No0303 s

No0304 s  No.0304帝王水鳥  -

No0304 s

5 隨機小怪8隻
No0361 s  No.0361沖田總司  - 121300 2620 1390

武士剋制
6 No0434 s  No.0434御巫女‧彩梨  - 406800 2810 2100

No0433 s

減防免疫


料理騎士 高級

體力消耗 25 Gold 7000 (280 / 體)
Soldier 4 經驗 1000 (40 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 隨機小怪3隻
2 No0032 s  No.0032天聖龍.奎察克  - 55200 1740 770

魔人剋制
3 No0235 s  No.0235騎士  - 70000 1600 800

愛神抵抗♂
4 No0438 s  No.0438姬騎士‧蘇莉琉  - 115600 1850 950

No0437 s


料理騎士 極惡

體力消耗 35 Gold 15000 (429 / 體)
Soldier 5 經驗 3000 (86 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 隨機小怪3隻
2 隨機小怪2隻
No0032 s  No.0032天聖龍.奎察克  - 81300 2060 1130

魔人剋制
3 隨機小怪2隻
No0235 s  No.0235騎士  - 100000 1800 1000

愛神抵抗♂
4 No0307 s  No.0307靈鳥 ×4 -

No0307 s

No0308 s  No.0308帝王靈鳥  -

No0308 s

5 No0438 s  No.0438姬騎士‧蘇莉琉  - 257400 2310 1460

No0437 s

料理騎士 超極惡

體力消耗 45 Gold 23000 (511 / 體)
Soldier 6 經驗 5000 (111 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 隨機小怪5隻
2 隨機小怪4隻
No0032 s  No.0032天聖龍.奎察克  - 122000 2390 1550

魔人剋制
3 隨機小怪2隻
No0235 s  No.0235騎士  - 120000 2000 1200

愛神抵抗♂
4 No0307 s  No.0307靈鳥 ×4 -

No0307 s

No0308 s  No.0308帝王靈鳥  -

No0308 s

5 隨機小怪8隻
No0477 s  No.0477弗蕾  - 121300 2620 1390

魔人剋制
6 No0438 s  No.0438姬騎士‧蘇莉琉  - 406800 2810 2100

No0437 s

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基